04012017.infosite.com.ua
Приватне акціонерне товариство "Київський електротранспортний завод" - персональний сайт


Склад інформації

Інформація відповідно до частини 4 статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": загальна кількість акцій - 124000000, голосуючих акцій - 123044106 станом на 12.01.2018 (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18.01.2018).

1) Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них – відсутні у зв`язку із визнанням 25.05.2011р. загальними зборами акціонерів внутрішніх положень ВАТ «Київський завод електротранспорту» такими, що втратили чинність.
2) Положення про кожну філію та кожне представництво товариства (у разі якщо створення відповідних філій (представництв) та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства) – відсутні у зв`язку із відсутністю філій та представництв товариства.
3) Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства – відсутні у зв`язку із незатвердженням відповідних принципів (кодексу).
4) Квартальні інформації товариства - відсутні у зв`язку з тим, що такий вид інформації Товариством на розкривається згідно з вимогами НКЦПФР.


Редагувати інформацію персонального сайту